Ketvirtadienį – Tarybos posėdis

Rugpjūčio 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 60 klausimų:

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-52 „Dėl Seniūnaičio su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (A. Burbienė);

2. Dėl lėšų vietos bendruomenėms paskirstymo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė);

3. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-171 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-392 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė);

4. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė);

5. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-206 ir 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-279 pripažinimo netekusiais galios (A. Čeponienė, D. Čepukienė);

6. Dėl Panevėžio miesto kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo nuostatų patvirtinimo (A. Čeponienė, D. Čepukienė);

7. Dėl Panevėžio miesto kultūros ir meno projektų kofinansavimo nuostatų patvirtinimo (A. Čeponienė, D. Čepukienė);

8. Dėl Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406, pakeitimo (D. Šipelis, L. Matuzevičienė);

9. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 m. m., nustatyto Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-92, patikslinimo (D. Šipelis, L. Matuzevičienė);

10. Dėl Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-179 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

11. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-352 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

12. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

13. Dėl Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-70 3 punkto pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

14. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. 1-124 „Dėl Apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-208 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Šipelis, M. Petronytė-Kairienė);

15. Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo (D. Šipelis, S. Vizbarienė);

16. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (R. Grilauskas);

17. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos komisijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti nuostatų patvirtinimo (R. Grilauskas);

18. Dėl Jaunuolių dienos centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-79 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė, V. Kyžienė);

19. Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-7-13 „Dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo, Trumpalaikės socialinės globos ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo, Transporto paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 1-17-19 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė);

20. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui (Z. Ragėnienė);

21. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu N. 1-34, pakeitimo (R. Urbonavičienė);

22. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės techninės pagalbos priemonių nuomos asmenims laikinai naudotis tvarkos aprašo, priemonių sąrašo, įkainių ir vienkartinio mokesčio patvirtinimo (R. Urbonavičienė);

23. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-414 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių priežiūros ir valdymo organų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, D. Pilkauskienė);

24. Dėl nuomos už valstybinę žemę, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, D. Pilkauskienė);

25. Dėl mokesčių lengvatos UAB „Ekoproduktas“, rėmusiai kultūros, meno, sporto ir mokslo veiklas, taikymo (J. Leipus, D. Pilkauskienė);

26. Dėl pritarimo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo (J. Leipus, V. Kalinauskas);

27. Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią, ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste“ teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, įgyvendinimo ir projekto dalinio finansavimo (D. Mickevičius, R. Urbonavičienė);

28. Dėl pritarimo projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Panevėžio mieste“ įgyvendinimui, teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo (D. Mickevičius, A. Trybė);

29. Dėl pritarimo dalyvavimui įgyvendinant projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis (M. Burba);

30. Dėl pritarimo projekto „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimui, teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė, A. Šatas);

31. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-303 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, remiantiems kultūros, meno, sporto ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, taikymo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (J. Jasiukaitis, Ž. Užtupaitė);

32. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-156 „Dėl Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (G. Umbrasienė);

33. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 metams sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (D. Linkonas);

34. Dėl Vietinės rinkliavos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-30, pakeitimo (D. Vadluga, I. Urbonavičienė);

35. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė);

36. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė);

37. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė);

38. Dėl būsto įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn (D. Vadluga, L. Marazaitė);

39. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);

40. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-447 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-370 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

41. Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-159 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Liepų al. 4, įsigijimo savikainos padidinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

42. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (D. Vadluga, J. Petrauskė);

43. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-339 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

44. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-444 „Dėl Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-4-24 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

45. Dėl nekilnojamojo turto (Nemuno g. 75) perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio miesto poliklinikai (D. Vadluga, J. Petrauskė);

46. Dėl nekilnojamojo turto (Nemuno g. 75) perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centrui (D. Vadluga, J. Petrauskė);

47. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė);

48. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Trumpoji g. 1, Panevėžyje, nurašymo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

49. Dėl nekilnojamojo turto (J. Biliūno g.) perdavimo pagal panaudos sutartį regbio klubui „Klevas“ (D. Vadluga, J. Petrauskė);

50. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kranto g. 28, įsigijimo savikainos padidinimo (D. Vadluga, A. Dragūnas);

51. Dėl negyvenamųjų patalpų (Marijonų g. 51-80) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio sveikatingumo draugijai „Baltoji ugnis“ (D. Vadluga, A. Dragūnas);

52. Dėl pastato (Smėlynės g. 23) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (D. Vadluga, A. Dragūnas);

53. Dėl nekilnojamojo turto (Rožių g. 19) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriui (D. Vadluga, A. Dragūnas);

54. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Beržų g. 12A-8, įsigijimo savikainos padidinimo (D. Vadluga, A. Dragūnas);

55. Dėl negyvenamųjų patalpų (Laisvės a. 25B) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio šachmatų klubui (D. Vadluga, A. Dragūnas);

56. Dėl sutikimo suformuoti atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus (Ramygalos g. 15-1A) (D. Vadluga, A. Dragūnas);

57. Dėl valstybinės žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudotis Panevėžio miesto savivaldybei, ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė);

58. Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-248 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 1-21-3 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (S. Glinskis, A. Narkevičius);

59. Dėl filosofo Marijaus Arvydo Šliogerio vardo suteikimo skverui šalia pastato Šermukšnių g. 19, Panevėžyje (S. Glinskis, B. Pučkis);

60. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-476 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo ir Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo Panevėžio mieste komisijos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-57-6 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (S. Glinskis, L. Paškevičienė).

Nori daugiau naujienų?

Prenumeruok naujienlaiškį ir gauk naujienas į el.paštą !

Nebijokite, reklamos nebus! :)